Ekornet

Ekornet er avdelingen for 1-åringer

De aller yngste barna i barnehagen går på avdeling Ekornet. Barn og foreldre introduseres til barnehagen gjennom en rolig oppstart med en trygg kontaktperson. Vi vektlegger omsorg og trygghet, gode relasjoner og nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Det viktigste vi gjør er å trøste og støtte barnet gjennom sterke følelser og ukjente situasjoner. Her er alltid et fang, en trygg hånd og tid til å ta barnas følelser på alvor.

I barnegruppen møter de ulikheter og begynner å danne sin egen identitet. Alle skal oppleve å bli verdsatt og føle tilhørighet.

Barna møter aktivt lyttende voksne som tilrettelegger etter ulike behov og interesser.

Lekemiljøet endres gjennom året for å legge til rette for barnas utvikling av interesser og ferdigheter.

Barna utvikler selvstendighet i rutineaktiviteter med veiledning fra voksne. Alle skal få utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, slik at alle opplever mestring hver dag. 

Barna introduseres for de ulike temaene i Rammeplan for barnehager (udir.no, 2017) gjennom lek, aktiviteter og felles opplevelser. Barn og voksne undrer seg sammen på avdelingen, ute i barnehagen og på turer i nærmiljøet og i Kvisteskogen. Vi dokumenterer aktiviteter og opplevelser gjennom bilder, dagsrapporter og månedsbrev på MyKid-appen så foreldrene får ta del i barnas hverdag og opplevelser i barnehagen. 

Avdelingsplan Ekornet 2023_24